Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše (Ur. l. 14/2020, 75/2020, 134/2020) s projektom »Umestitev dnevnega centra za osebe starejše od 65 let v del pritlične etaže obstoječe stavbe na naslovu Vergerijev trg 3, v Kopru«.

Javni razpis zasleduje cilje in rezultate 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja »izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« OP EKP 2014-2020. Cilj javnega razpisa je zagotoviti enote, ki bodo namenjene za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let, kar je skladno s kontekstom prehoda iz institucionalnih na skupnostne oblike storitev za lokalno in širše okolje. Hkrati pa pomeni doprinos na področju vključevanja starejših od 65 let v skupnost in v svoje domače okolje.

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria bo za vzpostavitev dnevnega centra prejel nepovratna sredstva v višini 606.157,59 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria bo v okviru projekta izvedel naslednje konkretne aktivnosti:

  1. Umestil enoto za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let v obstoječo stavbo na Vergerijevem trgu 3, v Kopru – Enota Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria ter rekonstruiral stavbo.
  2. Dnevni center namenil v uporabo 15 uporabnikom, katerim bodo zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji.
  3. Zagotovil izvajanje celovite skrbi za osebe starejše od 65 let, ki bivajo v domačem okolju.
  4. Zunanjim uporabnikom zagotovil oskrbo, ki je prilagojena njihovim individualnim potrebam, za njihovo kvalitetno življenje.
  5. Razvijal skrb za starejše v lokalnem okolju in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge subjekte, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi starejših.
  6. Predstavljal dom kot lokalnega nosilca vključevanja različnih asociacij civilne družbe v skupno skrb za starejše.
  7. Razvil in uvedel nove oblike skrbi za starejše.
  8. Zagotovil pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih, predvsem na področju deinstitucionalizacije.

Povezava do aktualnih informacij o evropskih skladih: www.eu-skladi.si.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content