Skupaj za starejše v Mestni občini Koper

Projekt se izvaja v okviru javnega razpisa Ministrstva za zdravje »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«, in sicer do 30. 6. 2022. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Integrirana oskrba v okviru projekta

Integrirana oskrba je oskrba, ki je koordinirana, povezana in celostna. Pri integrirani dolgotrajni oskrbi koordinirano in povezano sodelujejo razni izvajalci, ki zaposlujejo različne profile zdravstvenega in socialnega varstva. V integrirani oskrbi sodelujejo formalni in neformalni oskrbovalci kot enakovredni partnerji.

Projekt uvaja nove storitve z namenom krepitve možnosti, da starejši ostanejo čim dlje v domačem okolju. Na ta način izboljšajo ali ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe.

Cilj projekta je izvajanje kakovostnih in varnih storitev, ki jih opravljajo izvajalci različnih strokovnih profilov. Usmerjene so k posamezniku in njegovim potrebam in željam. Izvajajo se na domu uporabnika ali v institucionalnem varstvu.

Komu so namenjene storitve integrirane oskrbe?

Občanom Mestne občine Koper, starejšim od 65 let, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkan­ja ali izgube intelektualnih sposobnosti v dal­jšem časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Storitve integrirane oskrbe niso namenjene osebam, ki so že vključene v osebno asistenco.

Postopek oddaje vloge

Vlogo lahko vloži:

potencialni upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik,

ob soglasju potencialnega upravičenca:

 • izbrani osebni zdravnik ali drugi lečeči zdravnik,
 • pristojna patronažna medicinska sestra,
 • koordinator odpusta iz bolnišnice,
 • strokovni delavec pristojnega centra za socialno delo,
 • druga od vlagatelja pooblaščena oseba.

Vlogo se lahko odda v pisni in elektronski obliki ali osebno na Vstopno informacijski točki, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper.

Vstopno informacijska točka (VIT)

VIT nudi vse informacije v povezavi s projektom. Strokovni delavec na Vstopno informacijski točki, na podlagi prejete vloge, opravi obisk na domu vlagatelja z namenom izvedbe ocene upravičenosti do storitev integrirane oskrbe.O upravičenosti oz. neupravičenosti je vlagatelj pisno obveščen.

Postopek vključitve v storitve

V primeru upravičenosti do storitev, na podlagi opravljenega ocenjevanja, upravičenca obišče koordinator integrirane oskrbe, ki z njim izdela osebni in izvedbeni načrt, z upoštevanjem želja, potreb in pričakovanj upravičenca.

Kdo izvaja storitve integrirane oskrbe?

Storitve izvajajo IZVAJALCI FORMALNE OSKRBE, ki skupaj tvorijo tim integrirane oskrbe (bolničar negovalec, tehnik zdravstvene nege, diplomirana medicinska sestra, diplomirani fizioterapevt, diplomirani delovni terapevt, diplomirani socialni delavec, magister kineziologije, klinični dietetik in psiholog). Izvajalci sodelujejo tudi z magistrom farmacije, diplomirano medicinsko sestro v patronažni dejavnosti in timom družinske medicine na primarni ravni.

Partnerji projekta so:

 • Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria
 • Zdravstveni dom Koper – Casa della sanità di Capodistria
 • Lekarna San Simon d. o. o.
 • Mestna občina Koper – Comune città di Capodistria
 • Center za socialno delo Južna Primorska – Centro per l’assistenza sociale del litorale
 • Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper

Naslov: Gerontološki center Koper, Dolinska cesta 58 A, 6000 Koper

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content