Projekt CrossCare

Splošno o projektu:

Projekt CrossCare se spopada s skupnimi izzivi programskega območja, povezanimi s staranjem prebivalstva in z njegovimi gospodarskimi in družbenimi posledicami ter neravnovesje storitev, povezanih s socialno vključenostjo in s sistemi socialne varnosti na čezmejnem območju. Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja javnih organov in ključnih akterjev socialnih in zdravstvenih služb za oskrbo starejših, tako javnih kot zasebnih, na programskem območju in oblikovanje skupnih rešitev za skupne izzive staranja prebivalstva. Cilj projekta bo dosežen preko podpisa čezmejnega sporazuma, ki ga bodo podpisali na območju pristojni javni organi in ki bo razvil skupen model za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo starejših. Glavni neposredni učinki projekta so: čezmejni sporazum, Skupni čezmejni model celostne in posamezniku prilagojene obravnave starejših, specifični tečaji za skupno usposabljanje socialnih in zdravstvenih delavcev. Subjekti, ki bodo imeli od projekta korist, so nacionalni, deželni in lokalni javni organi, socialni in zdravstveni delavci in še posebej starejši, ki bodo tako pridobili prilagojeno oskrbo, kar bo privedlo do izboljšanja blaginje, kakovosti življenja in socialne vključenosti slednjih. Čezmejni pristop bo prek krepitve odnosov med javnimi organi socialnega in zdravstvenega področja ter izmenjavi dobrih praks med ključnimi akterji omogočal usklajevanje politik in povečanje znanja, potrebnega za skupno učinkovito načrtovanje in izvajanje celostnega modela. Predviden je inovativen pristop k celostni in posamezniku prilagojeni obravnavi starejših in njihovih družin, pri čemer bodo v ospredje postavljene potrebe posameznika, in bodo posledično preseženi trenutni sistemi, ki predvidevajo le nudenje standardiziranih storitev.

Seznam partnerjev:

 • Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus
 • Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS
 • Residenza per anziani Giuseppe Francescon
 • Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato
 • Capodistria
 • DEOS, celostna oskrba starostnikov, d.d.
 • Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Pridruženi partnerji:

 • Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
 • Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali
 • Città di Sacile
 • Ambito Distrettuale 6.1 (Servizio Sociale)
 • AZIENDA ASSISTENZA SANITARIA NR. 5 DI PORDENONE AAS5
 • Azienda Locale Socio Sanitaria n. 10 “Veneto Orientale”
 • Zdravstveni dom Koper
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstvo za zdravje

Predstavitev partnerjev:

Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus: Ustanova Cooperativa Itaca ima specifična znanja in kompetence, s katerimi lahko pripomore k doseganju rezultatov, predvidenih s projektom. Ponaša se s temeljitim poznavanjem teritorija in zaupanjem interesnih skupin (na lokalnem in regionalnem nivoju), katerega zagotavlja tudi 10 lokalnih enot in različni projekti, razpršeni tudi zunaj regije, vse to v geografskem kontekstu obmejne regije, ki ugodno vpliva na izmenjavo in stike.

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS: ITIS je javni zavod, ki združuje javno in zasebno upravljanje. To predstavlja dodano vrednost za združevanje zasebnega in javnega sektorja v projektu, tudi na osnovi poznavanja predpisov na obeh nivojih in tesnega sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni z različnimi socialnozdravstvenimi, političnimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi zavodi.

Residenza per anziani Giuseppe Francescon: Residenza Francescon nudi različne stopnje nege in pomoči, namenjene občutljivim starostnikom, tako samozadostnim kot odvisnim. Teritorialna pripadnost deželi Veneto partnerja omogoča analizo predpisov in aktov, ki urejajo področje pomoči starejšim ter primerjavo le-teh s predpisi drugih projektnih partnerjev in s tem bo partner doprinesel proaktivni učinek na medregijsko in čezmejno analizo.

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria: ODU Koper bo sledil cilju izboljšanja krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami. Prispeval bo k oblikovanju skupnih politik za skupne izzive na področju socialnega varstva, kar omogoča doseganje tesnejšega povezovanja in boljšega razumevanja zakonodajnega okvira in administrativnih praks v obeh državah.

DEOS, celostna oskrba starostnikov, d. d.: Družba DEOS d. d. bo v okviru programa vključena v vse specifične delovne sklope projekta. V prvi fazi bo družba vključena v pripravo čezmejnega protokola za pravočasni sprejem in obravnavo starejše osebe in njene družine, ki bo prispeval h krepitvi institucionalnih in administrativnih zmogljivosti socialnih in zdravstvenih služb na čezmejnem območju.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo: Inštitut IRSSV ima bogate izkušnje delovanja na področju analiz javnih politik, raziskav in spremljanja ter vrednotenja javnih politik, programov, ukrepov, nacionalnih in mednarodnih strategij in konvencij na razlinih področjih, tudi področjih projekta CROSSCARE, pridobljene s sodelovanjem v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskavah, študijah in projektih.

Povezave:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content