Pomoč na domu

Pomoč na domu

Služba za pomoč na domu izvaja socialno oskrbo na domu starostnikov, z namenom, da jim omogoči, da s svojimi specifičnimi potrebami, ki jih prinaša staranje, ohranjajo zmožnost življenja v okviru doma, s čemer ohranjajo svojo samostojnost in suverenost. Prav tako je namen službe preprečevanje osamljenosti ter razbremenitev svojcev. Storitev izvajamo v občini Koper in Ankaran.

Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu uporabnika:

 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
 • pomoč pri gospodinjskih opravilih (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Do socialne oskrbe so upravičene:

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
Kako do oskrbe

Vključitev v storitev:

 • želja in potreba uporabnika po pomoči;
 • prvi stik (svojci ali uporabnik sam) po telefonu ali osebno – osnovne informacije o storitvi, pridobitev ključnih informacij o bodočem uporabniku.

Potek storitve:

 • obisk na domu (opravi ga strokovna delavka) – ugotavljanje upravičenosti, preverjanje pogojev za delo;
 • dogovor in osebni načrt pomoči (določitev opravil, časa trajanja, terminov, načinov izvajanja, posebnosti, kontaktne osebe, seznanitev z določili dogovora, določitev plačnika, načina beleženja prisotnosti socialne oskrbovalke, informiranje o možnosti oprostitve plačila in morebitna pomoč pri tem);
 • napotitev socialne oskrbovalke (predaja dela in informacij);
 • spremljanje poteka storitev in zadovoljstva uporabnika (ponovni obiski na domu, letna anketa o zadovoljstvu), naknadne spremembe dogovora zaradi spremenjenih razmer (zdravstvenega stanja, v socialni mreži);
 • spremljanje socialne oskrbovalke (spremljanje na terenu, koordinacijski sestanki, individualni razgovori);
 • sodelovanje s svojci in drugimi, ki osebo poznajo;
 • sodelovanje z drugimi službami (center za socialno delo, patronažna služba, zdravstveni dom, bolnišnica, nevladne organizacije itd.).

 

Uporabnik ima možnost uveljavljati oprostitev plačila storitve pri Centru za socialno delo Južna Primorska, enota Koper.

Kontakti

Ana Jelušič –  Koordinatorica pomoči na domu

Miha Olovec – Koordinator pomoči na domu

Uradne ure

ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure in 13.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 11.00 ure
četrtek od 8.00 do 11.00 ure
petek od 8.00 do 11.00 ure.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content